2310984000

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟΣ

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι κάτοχος πτυχίου βιολογικών επιστημών (κατά προτίμηση επίσης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)
  • Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προϋπηρεσία σε θέση κλινικού εμβρυολόγου τουλάχιστον 1-2 έτη.

    Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων