+30 2310 984000
 • Ελληνικά
 • English
 • Όροι συμμετοχής και Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ««ΓΕΝΕΣΙΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» (Διεύθυνση Πυλαία Θεσσαλονίκης, τέρμα 17ης Νοέμβρη, τηλ 2310 984.000, email: info@genesishospital.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
  • Καθότι ο αριθμός προσέλευσης είναι περιορισμένος λόγω των προληπτικών μέτρων έναντι του COVD-19, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και την ώρα δήλωσης της ηλεκτρονικής συμμετοχής.
  • Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η δήλωση συμμετοχής τους γίνει αποδεκτή, θα ενημερωθούν σχετικά από την Εταιρεία στην δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ίδιο θα συμβεί με τους ενδιαφερόμενους που η δήλωση συμμετοχής τους ΔΕΝ γίνει αποδεκτή (λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων).
  • Η διαδικασία ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ημερίδα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει ηλεκτρονικά την συμμετοχή του.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας την εκδήλωσημε σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα και στην σελίδα της στο Facebook, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια.
  • Για την δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση της Εταιρείας θα σας ζητηθούν δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο,η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Μόνο για τους ενδιαφερόμενους των οποίων η δήλωση συμμετοχής τους γίνει αποδεκτή, θα ζητηθεί δια ζώσης αν υπάρχει σε εξέλιξη εγκυμοσύνη ή όχι με σκοπό την παράδοση των αντίστοιχων δώρων (δωρεάν εξετάσεις μεταβολικών νοσημάτων για το νεογνό ή δωρεάν εργαστηριακές εξέτασες /checkupγια τους ενήλικες).
  • Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι 1) η ομαλή διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.genesishospital.gr, 2) η δια ζώσης παρουσία των ενδιαφερόμενων, των οποίων η δήλωση συμμετοχής γίνει αποδεκτή και 3) η παράδοση σε αυτούς των σχετικών δώρων.
  • Νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η χορηγούμενη με την παρούσα συναίνεσή όλων των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ, μέσω της αποδοχής των όρων συμμετοχής και της ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο σχετικό πεδίο αποδοχής.
  • Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βεβαιώνει ότι εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας και ότι η πρόσβαση στα δεδομένα των ενδιαφερόμενων δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην του εμπλεκόμενου προσωπικού της Εταιρείας και της συνεργαζόμενης εταιρίας digital marketing (ως εκτελών την επεξεργασία), «ALTIUS GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.
  • Μόνο για τους ενδιαφερόμενους των οποίων η δήλωση συμμετοχής τους γίνει αποδεκτή, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα τους έως την αξιοποίηση των δώρων τους. Σημειώνεται ότι τα δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτο άτομο και είναι αυστηρά προσωπικά. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων η δήλωση συμμετοχής τους ΔΕΝ γίνει αποδεκτή, τα δεδομένα θα διατηρηθούν από την Εταιρία για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
  • Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
  • Για να λήψη ενημερώσεων / newsletters σχετικά με μελλοντικές προωθητικές ή ενημερωτικές ενέργειες της Εταιρείας, παρακαλούμε να επιλέξετε (check) στο αντίστοιχο πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα διατηρήσει με ασφάλεια στη βάση της τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, γνωστοποιώντας σας ότι μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή, πατώντας την επιλογή unsubscribe στο τέλος των newsletters ή στέλνοντας σχετικό αίτημα στο info@genesishospital.gr.
  • Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο dpo@genesishospital.gr ή στο τηλέφωνο 2310-984000. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής (όπου είναι εφικτό): δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα κλπ.. Κατόπιν της υποβολής ενός αιτήματος, η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός 30 ημερών, είτε ικανοποιώντας το αίτημα σας, είτε απορρίπτοντας το με επαρκή τεκμηρίωση.
  • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Αθήνα).